REGULAMIN

§ 1 WARUNKI OGÓLNE
1. Regulamin określa warunki świadczenia usług krótkotrwałego zakwaterowania i pobytu wakacyjnego w apartamentach pod nazwą Tulip Apartments zamieszczonych na stronie www.tulip-apartments.pl
2. Usługi krótkotrwałego zakwaterowania i pobytu wakacyjnego apartamentów pod nazwą Tulip Apartments świadczone są przez Beatę Voorneveld, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą AM-MAR Beata Voorneveld, NIP 858-167-15-49 adres: Kartno ul. Leśna 1, 74-106 Stare Czarnowo, Tel. +48 602 689 313, e-mail info@tulip-apartments.pl, zwana dalej Tulip Apartments.
3. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.
4. Umowa o świadczenie usług krótkotrwałego zakwaterowania i pobytu wakacyjnego wynajmu zostaje zawarta w momencie dokonania rezerwacji on-line lub telefonicznie na warunkach określonych w regulaminie i cenniku.
5. Zawarta umowa obejmuje jedynie wynajem apartamentu – bez wyżywienia i dojazdu oraz organizacji czasu pobytu.
6. Apartamenty wynajmowane są na doby. Doba pobytu w apartamencie trwa od godziny 15:00 do godziny 10.00.
7. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu rezerwacji, należy zgłosić dzień przed planowanym zakończeniem pobytu do godz. 9.00. Przedłużenie pobytu możliwe jest jedynie w przypadku dostępności apartamentu (wolnego terminu).
8. Klientem może być tylko osoba pełnoletnia.

§ 2 REZERWACJA ORAZ PŁATNOŚĆ ZA WYNAJEM APARTAMENTU
1. Sposoby dokonywania rezerwacji:
– system rezerwacji on-line na stronie internetowej www.tulip-apartments.pl
– telefonicznie pod numerem telefonu: +48 602 689 313
– poprzez adres e-mail: info@tulip-apartments.pl
2. Po dokonaniu rezerwacji Klient otrzymuje na adres e-mail „Potwierdzenie rezerwacji” wybranego apartamentu wraz z kosztem całego pobytu.

§ 3 ZAMELDOWANIE I WYMELDOWANIE
1. Klient zobowiązany jest do poinformowania personelu najpóźniej dzień przed przyjazdem o planowanej godzinie przyjazdu, celem wysłania kodu dostępu.
2. Klient może otrzymać rachunek za pobyt w apartamencie, o ile poinformuje o chęci jego otrzymania nie później niż na dwie godziny przed przybyciem do apartamentu.
3. Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń co do stanu technicznego w momencie wprowadzenia do apartamentu, równoznaczne jest z tym, że apartament został oddany do użytku w stanie nie budzącym uwag i zastrzeżeń Klienta. Klient zobowiązany jest do zgłoszenia telefonicznie wszelkich usterek powstałych w trakcie pobytu w apartamencie. Wystąpienie usterki z winy Klienta wiąże się z obowiązkiem pokrycia kosztów jego naprawy.
4. Klient odpowiada za zabezpieczenie apartamentu przy jego opuszczaniu (właściwe zamknięcie drzwi i okien).
5. Zabrania się wnoszenia i korzystania z jakichkolwiek przedmiotów mogących stwarzać zagrożenie pożarowe, w szczególności: grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych, materiałów łatwopalnych, wybuchowych oraz o nieprzyjemnym zapachu.

§ 4 ANULOWANIE REZERWACJI, NOCLEGU, SKRÓCENIE POBYTU
1. Klient może bezpłatnie odwołać rezerwację do 7 dni przed przyjazdem. Klient zostanie obciążony ceną całego zarezerwowanego pobytu w przypadku odwołania rezerwacji w ciągu 7 dni przed przyjazdem.
2. Jeśli Klient nie pojawi się w obiekcie, zostanie obciążony całkowitą ceną zarezerwowanego pobytu.
3. Zmiana rezerwacji przez Tulip Apartments jest możliwa wyłącznie w przypadku pozbawienia przez dostawcę apartamentu prądu, gazu, energii grzewczej lub wody lub wskutek innej przyczyny niezależnej od Tulip Apartments, której usunięcie było niemożliwe. Jeśli Tulip Apartments nie jest w stanie zaproponować Klientowi innego apartamentu lub innego dogodnego dla Klienta terminu, może odstąpić od umowy, zwracając Klientowi wpłaconą opłatę za pobyt, z potrąceniem kwot należnych Tulip Apartments za usługi już wykonane

§ 5 OBOWIĄZKI KLIENTA
1. W apartamencie nie może przebywać większa liczba osób, niż zgłoszona w procesie rezerwacji. W przypadku przebywania w apartamencie większej liczby osób niż podana przy rezerwacji, Tulip Apartments naliczy karę umowną w kwocie 100 zł. za każdą rozpoczętą dobę pobytu każdej dodatkowej osoby.
2. Klient zobowiązany jest do utrzymania lokalu w należytym stanie, przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, zachowania ciszy nocnej w godzinach 22.00 – 6.00, użytkowania apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem, wyłącznie w celu związanym z pobytem wypoczynkowo-turystycznym lub podróżą służbową.
3. W razie uzasadnionej skargi skierowanej do Tulip Apartments, opiekun apartamentu ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, co wiąże się z natychmiastowym opuszczeniem apartamentu bez obowiązku zwrotu przez Tulip Apartments kwoty należności z tytułu niewykorzystanego jeszcze pobytu.
4. Przestawianie mebli oraz sprzętów AGD/RTV, będących na wyposażeniu apartamentu jest zabronione.
5. Organizowanie wszelkiego rodzaju imprez, spotkań towarzyskich w apartamencie jest niedozwolone. W przypadku złamania tego zakazu Klient jest zobowiązany do zapłaty kary w wysokości 1000 zł.
6. W apartamentach obowiązuje całkowity zakaz palenia oraz wprowadzania psów i innych zwierząt domowych.

§ 6 INFORMACJE DODATKOWE
1. Tulip Apartments nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu w apartamencie związane z: pracami budowlanymi lub wykończeniowymi, jakie mogą być prowadzone na terenie obiektu, w którym usytuowany jest apartament oraz przerwami w dostawie mediów.
2. Przedmioty pozostawione przez gościa w apartamencie, po jego opuszczeniu, zostaną odesłane na koszt gościa pod wskazany przez niego adres. W przypadku braku wskazania przez gościa adresu, na który mają być odesłane pozostawione przedmioty lub w przypadku braku osobistego odbioru tych rzeczy przez gościa w ciągu 3 dni od daty wyjazdu z apartamentu, obsługa postąpi z rzeczami stosownie do przepisów o rzeczach zagubionych lub znalezionych.
3. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Tulip Apartments a Klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

§ 7 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), Klient oświadcza, iż został poinformowany o tym, że:
– administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AM-MAR Beata Voorneveld, z siedzibą w Kartnie, ul. Leśna 1, 74-106 Stare Czarnowo
– kontakt z administratorem danych: info@tulip-apartments.pl, tel. 0048 602 689 313
– Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług wynajem na doby i wynajem wakacyjny – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
– odbiorcami danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług wynajmu na doby i wynajmu wakacyjnego,
– prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na realizacji obowiązków publiczno-prawnych ( 6 ust. 1 lit. f RODO).
– posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
– posiada Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby realizacji działań marketingowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
-podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi, jeśli są niezbędne do wykonania usługi oraz realizacji praw stron umowy,
– dane nie są przekazywane do państw trzecich i nie służą do profilowania,
Dane osobowe Klienta są przechowywane przez okres korzystania przez Państwa z tych usług. Po zaprzestaniu korzystania z usług, dane osobowe będą przechowywane jeszcze przez okres przedawnienie roszczeń stron umowy oraz przez okres, w którym Tulip Apartments jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji wykonanych usług, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 8 POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE APARTAMENTÓW W HISZPANII
1. Do apartamentów położonych w Hiszpanii zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu.
2. Apartamenty wynajmuje się na pobyt wakacyjny (pobyt minimalny na 3 dni poza sezonem, a w sezonie minimalny pobyt to jeden weekend).
3. Klient zobowiązany jest do poinformowania personelu najpóźniej dzień przed przyjazdem o planowanej godzinie celem odbioru kluczy do apartamentu.
4. Klient w momencie przybycia na miejsce zobowiązany jest do okazania ważnego dowodu tożsamości (dowód osobisty, paszport).
5. Rezydent ma prawo do odmowy wydania kluczy w przypadku, gdy gość:
– nie posiada ważnego dowodu tożsamości,
– znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
– zachowuje się w sposób agresywny.
6. W momencie zameldowania wymagane jest wpłacenie kaucji w wysokości 150 euro na wypadek ewentualnych szkód, płatna gotówką w dniu przyjazdu, przed otrzymaniem kluczy. W przypadku braku wpłaty kaucji nie będzie możliwe zakwaterowanie.
7. Po zakończonym pobycie opiekun apartamentu, po sprawdzeniu wyposażenia i sprawności urządzeń odda kaucję i odbierze klucze. Zgubienie kluczy wiąże się z naliczeniem dodatkowej opłaty w wysokości 50 euro.
8. Złamanie zakazu palenia grozi karą 150 euro.
9. Za złamanie zakazu określonego w paragrafie 5 ustęp 5 niniejszego regulaminu Klient zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 250 euro.
10. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę Klient zobowiązany jest do natychmiastowego kontaktu z personelem obsługującym Tulip Apartments. Dokładna godzina wyjazdu ustalana jest z Klientem w dniu przyjazdu do apartamentu.

§ 9 REKLAMACJE
Wszelkie reklamacje prosimy kierować na adres e-mail info@tulip-apartments.pl
Reklamację rozpatrzymy w terminie do 5 dni od jej złożenia